Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro objednání zboží v internetovém obchodě www.bosch-cr.cz, provozovaném společností PEDDY Group s.r.o. se sídlem Litvínov - Chudeřín, Chudeřínská 91, PSČ 436 01, IČ: 28683927, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26777. Všeobecné obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího PEDDY Group s.r.o. a kupujícího, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a to podnikatel nebo spotřebitel (dále společně též „zákazník“).

Kontaktní adresa a centrální provozovna se nachází na adrese Podkrušnohorská 240, 436 03 LITVÍNOV 3. Osobou odpovědnou za provoz internetového obchodu je Jan Fenin. Prodávajícího je možné kontaktovat e-mailem: info@peddy.cz, na který bude odpovězeno nejpozději do 2 pracovních dnů, následujících po doručení e-mailové zprávy. Telefonicky na tel. č.: 476 111 101, a to v pracovní dny od 9:00 do 17:00.

Právní vztah založený kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu www.bosch-cr.cz mezi společností PEDDY Group s.r.o. a zákazníkem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami pro nákup v tomto internetovém obchodě a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Je-li zákazník spotřebitelem, použijí se na právní vztah založený kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu www.bosch-cr.cz také ustanovení §§ 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Ceny a zboží

Provozovatel internetového obchodu www.bosch-cr.cz (dále jen "provozovatel") je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu www.bosch-cr.cz (dále jen "prodejna") jsou uváděny včetně DPH. Veškeré zboží nabízené prostřednictvím prodejny je nové a je na něj poskytována plná záruka dle záručních podmínek výrobce.

Objednání zboží

Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Cenu zboží je prodávající oprávněn před akceptací nabídky spotřebitelem měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, nabídku neakceptuje a tato není realizována.

Akční ceny jednotlivých produktů jsou platné do uvedeného termínu nebo do vyprodání zásob. Jakmile je takové zboží vyprodané, prodávající o situaci zákazníka vyrozumí. Se zákazníkem je pak domluvena alternativní náhrada nebo je zakázka stornována. Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro nákup v tomto internetovém obchodě.

Souhlas zákazníka se zasíláním obchodního sdělení a newsletterů musí být v objednávce výslovný.

Pokud zákazník odmítne převzít již zaslané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu náklady přepravy a dodání zboží.

Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému prodejny, zákazník má možnost vytisknout si objednávku. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení o uzavření kupní smlouvy a objednávka bude zapsána do systému. Jestliže se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nebude doručena kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu kontaktujte prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na případné odmítnutí objednávky a to do 3 pracovních dnů od jejího obdržení. V případě požadavku na zaslání zálohové faktury, je třeba se obrátit na fakturační oddělení prostřednictvím emailu administrativa@peddy.cz.

Věnujte zvýšenou pozornost vyplňování údajů v objednávce, abyste předešli chybám při fakturaci.

Případné pozdější opravy již vystavené faktury jsou možné (nikoli nárokové), maximálně však do 10. dne následujícího měsíce ode dne vystavení faktury a to po předešlé konzultaci s účetním oddělením.

Zpracování a vyřízení objednávky

V případě nejasností má prodávající, resp. jeho zástupce či jeho zaměstnanec, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených kontaktních údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě. Datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává při předání zásilky prvnímu přepravci.

Záruka za jakost a reklamace

Pro spotřebitele se na veškeré zboží prodávané prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.bosch-cr.cz vztahuje záruka 24 měsíců. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupujícímu, který není spotřebitelem, je poskytována záruka za jakost zboží v délce 12 měsíců.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Poskytuje-li výrobce zboží záruku delší než 24 měsíců, resp. 12 měsíců, platí záruční doba stanovená výrobcem, pokud je tato záruční doba uvedena prodávajícím na internetových stránkách www.bosch-cr.cz.

Jako záruční list slouží nákupní doklad. V případě reklamace nás kontaktujte prostřednictvím emailu reklamace@peddy.cz, případně volejte na 773 515 447. Reklamované zboží nám zasílejte na adresu Podkrušnohorská 240, Litvínov, 43603.

Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující pracovní den po dni převzetí zboží prodávajícím. V případě vyřízení reklamace vrácením peněz, činí lhůta pro vrácení peněz 14 dnů ode dne vystavení dobropisu.

Reklamační list si můžete stáhnout zde.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web:
adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Právo odstoupit od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14ti dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však jeho povinností. Spotřebitel je oprávněn rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.bosch-cr.cz nebo jakékoli jiné jednoznačné prohlášení. Vzorový formulář si můžete stáhnout zde. Využije-li spotřebitel této možnosti, obratem mu prodávající zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud zákazník zruší objednávku, která byla zaplacena předem na účet, lhůta vrácení peněz činí 14 dnů ode dne zrušení objednávky.

Tato práva nemají kupující, kteří jednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení dle výše uvedených ustanovení vám nevzniká.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí platbu do 14ti dnů ode dne obdržení vráceného zboží nebo odeslání zboží zpět spotřebitelem, pokud spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, a to podle toho, co nastane dříve. Prodávající vrátí za podmínek dle předchozí věty všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízeného prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.

Vrácení zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle spotřebitel zpět nebo je předá na adrese Podkrušnohorská 240, 436 03 LITVÍNOV 3. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14ti dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží

Pokud zboží nemůže být ze své podstaty vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Následující práva má kupující pouze v případě, že je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm.b) a v § 5 odst. 6 zákona. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze.

Ochrana autorských práv

Veškeré informace publikované na prodejně www.bosch-cr.cz, jsou chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na prodejně uvedeny, mohou být chráněny právem na ochranu duševního vlastnictví. Jakákoli část prodejny www.bosch-cr.cz nesmí být zkopírována elektronickou či mechanickou cestou a zpřístupněna dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv. Výjimku tvoří soubory a texty určené pro tisk.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

V případě podstatné změny okolností, zejména na straně výrobce zboží po akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím, např. zboží se již nedodává, přestalo se vyrábět, bylo vyprodáno, cena zboží se výrazně zvýšila, bude prodávající neprodleně telefonicky nebo e-mailem kontaktovat kupujícího a smluvní strany dohodnou buď změnu podmínek smlouvy (objednávky) nebo zrušení smlouvy (objednávky), s vrácením již zaplacené kupní ceny nebo její části.

Upozornění

Obrázky jsou převzaty od výrobce a mají pouze informativní charakter, provozovatel neručí za jejich správnost. Všichni výrobci si vyhrazují právo na změny některých parametrů či vlastností bez předchozího upozornění, potřebujete-li ujištění o určitých parametrech produktu, neváhejte nás kontaktovat.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

Pokud si nebudete přát, aby Vám byla obchodní sdělení zasílána, odpovězte na e-mail a v předmětu zprávy uveďte velkým písmem "NEZASÍLAT". Odhlásit se také můžete sami, jednoduše prostřednictvím odkazu "odhlásit", který je uveden ve spodní části emailu.

Bonusy v podobě bankovek lze uplatnit formou slevy, tj. zákazníkovi je uvedený bonus odečten na faktuře, bankovky v žádném případě neodesíláme poštou, ani jiným způsobem.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Ve svém vlastním zájmu by měl překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky sepsat s řidičem protokol o porušenosti balíku. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny.

Prohlášení

Prohlašujeme, že výrobky na prodejně splňují požadavky příslušných harmonizovaných norem ČSN/EN a případně i dalších normativních předpisů

Nákupní Košík 0 ks za 0 Kč